Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Σχετικά με την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: 'Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων – ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε'

Στις 13 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας (άρθρο 108, § 2 ΣΛΕΕ) για την υπόθεση SA.32544 (2011/C – ex2011/N). Στο σημείο (144) της σχετικής επιστολής της Επιτροπής προς την Ελλάδα, αναφέρεται ότι «… η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στην επιχείρηση μέσω ιδιωτικοποίησης φαίνεται να αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό τρόπο για να μπορέσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να εξασφαλίσει την ίδια συμμετοχή η οποία απαιτείται σύμφωνα με το σημείο 44 των κατευθυντήριων γραμμών (2004/C 244/2), αν ληφθεί υπόψη η τρέχουσα δυσχερής κατάσταση της επιχείρησης».
Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Θεσμών, προβλέπεται η πώληση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, χωρίς υποχρέωση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της από τον τελικό αγοραστή, μετά την ιδιωτικοποίηση, κάτι που σημαίνει μηδενική ίδια συμμετοχή στη διάσωση και αναδιάρθρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και αβεβαιότητα ως προς τη βιωσιμότητά της, μετά τη διάσωσή της.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Για ποιο λόγο δεν προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Θεσμών η υποχρέωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα εξασφάλιζε την ίδια συμμετοχή, όπως ρητώς ανέφερε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχετική επιστολή της 13ης Ιουλίου 2011;
Πώς ικανοποιείται η απαίτηση του σημείου 44 των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (2004/C 244/2);

 

E-002840/2016
Απάντηση της κας Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής
(14.6.2016) 

Οι εφαρμοστέες κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων , απαιτούν η συμβολή του αποδέκτη της ενίσχυσης με δικούς του πόρους στα έξοδα αναδιάρθρωσης να είναι πραγματική, αποκλείοντας κάθε μελλοντικά προσδοκώμενα κέρδη, και να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές δεν προβλέπουν κανέναν ειδικό όρο για τη μορφή της συμβολής με ίδιους πόρους. Για παράδειγμα, η συμβολή με ίδιους πόρους μπορεί να περιλαμβάνει έσοδα από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού που δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωση της επιχείρησης, και εξωτερική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων κεφαλαίου από τους μελλοντικούς μετόχους, υπό τους όρους της αγοράς. Εν προκειμένω, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η ιδιωτικοποίηση που αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής της 13 Ιουλίου 2011 πληροί τις προβλεπόμενες στις κατευθυντήριες γραμμές απαιτήσεις συμβολής με ίδιους πόρους. 

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων και η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι σε εξέλιξη, η Επιτροπή δεν μπορεί επί του παρόντος να λάβει οριστική θέση.


 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.