Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Παράνομοι τίτλοι σπουδών από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) 

 Θέμα: Παράνομοι τίτλοι σπουδών από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός της πολιτείας που να πιστοποιεί την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή τη νομιμότητα των εκδιδόμενων τίτλων στην ιδιωτική τυπική (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) εκπαίδευση. O εκπρόσωπος των κοινωνικών εταίρων στην Επιτροπή Αντιστοίχισης του EQF με το NQF προσκόμισε ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί χιλιάδες παράνομοι τίτλοι σπουδών από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων χρησιμοποιούνται σήμερα από τους κατόχους τους ως προσόν πρόσληψης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Με αφορμή την καταγγελία του εκπροσώπου των κοινωνικών εταίρων, η Επιτροπή ζήτησε, τον Ιούνιο, από την ελληνική πλευρά να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της νομιμότητας της έκδοσης τίτλων από ιδιωτικούς φορείς. Μέχρι σήμερα το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας δεν έχει λάβει κανένα μέτρο και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων έχουν αποχωρήσει από τις εργασίες της Επιτροπής Αντιστοίχισης.
Ερωτάται η Επιτροπή:
— Τι προτίθεται να πράξει ώστε να διασφαλιστούν συνθήκες διαφάνειας και νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα;
— Τι προτίθεται να πράξει ώστε να περιφρουρηθεί η κατοχυρωμένη ισονομία ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ; 

 

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής
"Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στη χρησιμοποίηση των επιπέδων αναφοράς και των αρχών του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, όπως περιγράφεται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) για τη διά βίου μάθηση(1).

Μετά την πρώτη παρουσίασή της τον Νοέμβριο του 2013 και τις πρόσθετες παρουσιάσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2014, η ελληνική έκθεση για το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, που παραπέμπει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), δεν εγκρίθηκε από τη συμβουλευτική ομάδα για το ΕΠΕΠ, εν αναμονή διευκρινίσεων από τους έλληνες αντιπροσώπους στην ομάδα σχετικά με θέματα που εθίγησαν από ορισμένους έλληνες κοινωνικούς εταίρους. Το εν λόγω θέμα θα συζητηθεί εκ νέου εν όψει της συνεδρίασης της συμβουλευτικής ομάδας για το ΕΠΕΠ το 2015. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το μητρώο εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας για το ΕΠΕΠ(2), για να ενημερωθείτε σχετικά με τις συζητήσεις όσον αφορά την ελληνική έκθεση.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η εκπαίδευση εμπίπτει στην πλήρη αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να εγγυηθεί τη διασφάλιση της ποιότητας, τη νομιμότητα και την ίση μεταχείριση στα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα."


(1) 2008/C 111/01.
(2) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv