Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Αδιαφανής και διάτρητος ο διαγωνισμός για το Ελληνικό α

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παραβίαση του άρθρου 107 και επόμενων άρθρων της Σ.Λ.Ε.Ε. από τη σύμβαση παραχώρησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» στην Lamda Development S.A.

Μετά από αδιαφανή και διάτρητο διαγωνισμό, η εταιρεία του δημοσίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», στην οποία ανήκει παραλιακή έκταση 6.240 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε στον μοναδικό υποψήφιο - "διαγωνισθέντα"- Lamda Development S.A. και υπογράφηκε σχετική σύμβαση.
Όροι της σύμβασης και συναφή νομοθετήματα παραβιάζουν το άρθρο 107 επ. της Σ.Λ.ΛΕ.
Συγκεκριμένα:
Α) Χορήγηση άδειας καζίνο. Δεν προβλεπόταν από την προκήρυξη του διαγωνισμού (στοιχείο vii αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης).
Β) Απαλλαγή της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από οποιοδήποτε φόρο σχετικό με την εκμετάλλευση και ιδιοκτησία του ακινήτου (παρ.6, αρθρ.42, ν.3943/2011).
Γ) Υποχρέωση μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Δημοσίου, που βρίσκονται στο ακίνητο και η εκ τούτου προκύπτουσα δαπάνη (βλ. και άρθ.7 και 8 του ν.4062/2012).
Δ) Σύσταση διοικητικού φορέα με εξουσία "αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων" (στοιχείο vi αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης).
Ε) Καταβολή ανταλλάγματος στον ανάδοχο για τις υπηρεσίες του Δημοσίου κ.λ.π. που θα στεγαστούν στο ακίνητο (βλ. και άρθ.8 του ν.4062/2012) .

Ερωτάται η επιτροπή,
Ποιά μέτρα θα λάβει ώστε να αρθούν οι παραπάνω περιγραφείσες παραβάσεις του άρθρου 107 επ. της Σ.Λ.Ε.Ε., οι οποίες εγείρουν σοβαρά ζητήματα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του επενδυτή, υπό την έννοια της παροχής πλεονεκτήματος στον τελευταίο διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως αυτού κατά την διαδικασία της επιλογής /διαγωνισμού; 

 

Απάντηση της κ. Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής

"Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν είχαν πρόσβαση στη σύμβαση που υπογράφηκε με την εταιρεία Lamda Development για τη μεταβίβαση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» και σε αυτό το στάδιο δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για να αξιολογήσουν κατά πόσο η πράξη αυτή θα μπορούσε δυνητικά να συνιστά κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Lamda Development.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επικοινωνήσουν με τις ελληνικές αρχές και θα διερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση."

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.