Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Περιβαλλοντικό έγκλημα στο Ελληνικό

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ 

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παραβίαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ

Μετά από αδιαφανή και διάτρητο διαγωνισμό, η εταιρεία του δημοσίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», στην οποία ανήκει παραλιακή έκταση 6.240 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε στον μοναδικό υποψήφιο Lamda Development S.A. και υπογράφηκε σχετική σύμβαση.
Η πώληση μιας τόσο μεγάλης παραλιακής έκτασης (3 χλμ. παραλία), με μοναδικά κριτήρια εκείνα της αγοράς, στερεί από την μοναδική πρωτεύουσα στην Ε.Ε. με σχεδόν ανύπαρκτο πράσινο την τελευταία δυνατότητα για περιβαλλοντική ανάταξη και ανάπτυξη.
Πρόκειται για περιβαλλοντικό έγκλημα αντίθετο στις βασικές Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην οδηγία 2001/42/ΕΚ που επιβάλει Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) και εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για «σχέδια» ή «προγράμματα» έργων που έχουν επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος.
Χωρίς να τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, εξεδόθη ειδικός νόμος (Ν.4062/2012), που περιλαμβάνει σειρά πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων μεγάλης εμβέλειας και σπουδαιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος της Αθήνας.
Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή σύμβασης δεν συντάχθηκαν οι απαιτούμενες ΣΠΕ και ΣΜΠΕ.
Η όλη διαδικασία όπως δρομολογήθηκε είναι ακυρωτέα ως παραβαίνουσα την οδηγία 2001/42/ΕΚ.

Ερωτάται η επιτροπή, ποιά μέτρα θα λάβει ώστε να αρθούν οι παραπάνω περιγραφείσες παραβάσεις, οι οποίες αφαιρούν από τους κατοίκους της Πρωτεύουσας της Ελλάδας την τελευταία ευκαιρία βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους και της προστασίας του περιβάλλοντος;
 

Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής


"Οι οδηγίες 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων(1), και 2011/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(2) ισχύουν για σχέδια και προγράμματα ή έργα, αλλά όχι για την απλή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

Με βάση την οδηγία 2011/92/ΕΚ, τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) πριν από την έγκρισή τους.

Εάν η αναπτυξιακή δράση περιλαμβάνει τέτοια έργα, αυτά θα πρέπει να τηρούν τους διαδικαστικούς κανόνες που αναφέρονται ανωτέρω. Ως εκ τούτου, και ελλείψει σαφών ενδείξεων παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή δεν προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα."


(1) EE L 197 της 27.7.2001, σ. 30-37.
(2) EE L 26 της 28.1.2012, σ. 1-21.
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv