Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Χωρίς διαβούλευση με τους πολίτες η πώληση του Ελληνικού

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του AARCHOUS και της οδηγίας 2001/42/Ε.Κ. κατά τη διαδικασία πώλησης του Ελληνικού

Το Ελληνικό είναι μια μεγάλη παραλιακή έκταση (624 εκτάρια , 3.5 χλμ παραλία) που καθορίζει σημαντικά την ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Η διαδικασία πώλησης του κατά παράβαση των νόμων της ελεύθερης αγοράς, δήθεν για κάλυψη του χρέους της χώρας, προκαλεί σοβαρούς κινδύνους στο περιβάλλον και ως εκ τούτου απειλεί την ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς διαβούλευση με τους πολίτες για τις επιπτώσεις στην πόλη τους παραβιάζοντας :
1.Την Διεθνή σύμβαση του Aarchous για πρόσβαση σε πληροφορίες και συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα (Κανονισμός Ε.Κ.1367/206)
2.Την Οδηγία 2001/42/Ε.Κ. για διεξαγωγή διαβουλεύσεων, συνεκτίμηση αποτελεσμάτων κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και συνεχή ενημέρωση του κοινού για σχέδια και προγράμματα που επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον.
Κατά παράβαση των ανωτέρω εκδόθηκε ο νόμος 4062/2012 και συντάχθηκε η σύμβαση πώλησης.
Συνεπώς οι πολίτες δεν συμμετείχαν, δεν διαβουλεύθηκαν και δε γνωρίζουν τις επιπτώσεις του σχεδίου και της σύμβασης που καθορίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης τους και επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους αλλά και την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η επιτροπή

ποια μέτρα θα λάβει για να αρθούν οι παραλείψεις και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπονται, κατοχυρώνοντας τα βασικά δικαιώματα των πολιτών;

 

Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής


"Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-010290/2014(1).

Η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων(2) και της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(3) (όπως έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο) σε σχέση με το έργο και πριν αυτό εγκριθεί. Από μόνη της η πώληση ενός τμήματος γης δεν αποτελεί σχέδιο ή έργο."


(1) http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
(2) ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30‐37.
(3) ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1‐21.
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv