Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Yποβάθμιση της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση του ΕΣΔΔΑ που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά κονδύλια

Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί τις εκπαιδευτικές δαπάνες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία έχει ως αποστολή τη δημιουργία υψηλά ειδικευμένων στελεχών για το Δημόσιο Τομέα. Με τον τρόπο αυτό η Ε.Ε. αξιοποιεί τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Δύο πρόσφατοι νόμοι της ελληνικής κυβέρνησης δυσχεραίνουν και ακυρώνουν αυτή την προσπάθεια της ΕΕ:
α) Με το Ν.4275/2014 δίνεται η δυνατότητα στους πολιτικούς προϊσταμένους να τοποθετούν σε θέσεις ευθύνης στην κεντρική δημόσια διοίκηση ανθρώπους της επιλογής τους, αυθαίρετα και χωρίς εγγύηση ότι διαθέτουν τα υψηλότερα προσόντα και τις βέλτιστες δεξιότητες (άρθρο 5, παράγραφο 1, εδάφια α και β), με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται στην ιεραρχική εξέλιξη οι απόφοιτοι του ΕΣΔΔΑ.
β) Με το Ν.4305/2014 υποβαθμίστηκε το υψηλό επίπεδο των εξεταζόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαγωνιστική διαδικασία εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ, αλλοιώνοντας και υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξασφάλιζαν την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ.
Ερωτάται η επιτροπή
ποιές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να διασφαλίσει τα αποτελέσματα για τα οποία χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο θεσμό (ΕΣΔΔΑ) με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης;  

 

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής


"Η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) και την επίτευξη των σκοπών και των στόχων τους.

Οι εκπαιδευτικές δαπάνες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) συγχρηματοδοτούντο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και η συγχρηματοδότηση αυτή θα συνεχιστεί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι η δράση αυτή συμβάλλει, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, στη βελτίωση της ποιότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και διαβεβαιώνει το αξιότιμο μέλος ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της.

Ο νόμος 4275/2014 εισάγει μεταρρύθμιση στη διαδικασία επιλογής των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Το άρθρο 5 προβλέπει μεταβατικά μέτρα έως ότου το νέο σύστημα καταστεί επιχειρησιακό. Οι υπουργοί μπορούν να διορίζουν σε θέσεις ευθύνης υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων και αποφοίτους της ΕΣΔΑΑ, εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια. Οι διορισμοί αυτοί πραγματοποιούνται μόνον κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και παύουν να ισχύουν αμέσως μόλις διοριστούν τα νέα στελέχη σύμφωνα με τη νέα διαδικασία επιλογής που προβλέπεται από τον νόμο που επιφέρει τη μεταρρύθμιση.

Ο νόμος 4305/2014 προβλέπει ένα νέο σύστημα για την εισαγωγή στην ΕΣΔΑΑ με εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάλογο με εκείνο που εφαρμόζεται για την πρόσληψη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι οι λεπτομέρειες για τις εν λόγω εξετάσεις καθορίζονται από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έπειτα από διαβούλευση με το συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για την έκδοση νέας απόφασης. Είναι αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εκδώσει την αναγκαία υπουργική απόφαση σύμφωνα με τον εγκεκριμένο νόμο."

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.